Privacybeleid

VZW Run4You hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van contactopname op initiatief van de gebruiker. Persoonsgegevens zijn enkel voor het organisatiecomité van de vzw Run4You & StarTracking toegankelijk en bewerkbaar.

De vzw Run4You & StarTracking

 • gebruiken de persoonsgegevens niet voor marketing-doeleinden;
 • verkopen de persoonsgegevens niet;
 • stellen de persoonsgegevens ook niet ter beschikking van bedrijven of andere organisaties.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan info@run4you.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

VZW Run4You kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat (met behulp van Google Analytics). Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

De vzw Run4You verwerkt o.a. met tussenkomst van StarTracking uw persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door of met medewerking van de vzw Run4You
 • Het versturen van relevante informatie en uitnodigingen mbt wedstrijden (gerechtvaardigd belang)
 • Voor het bekomen van subsidies en sponsoring worden geen persoonsgegevens ten persoonlijke titel verstrekt; enkel verwerkte groepsgegevens zoals leeftijden, woonplaats, afstanden worden verstrekt (wettelijke verplichting)
 • Vrijwilligerswerk ihkv evenementen of het faciliteren van de werking van de vzw Run4You
 • (gerechtvaardigd belang)
 • Deelname aan wedstrijden (gerechtvaardigd belang)

Welke gegevens worden verwerkt?

Op basis van de hierboven vermelde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt.
Deelnemer: naam, voornamen, adres, geboortedatum, telefoonnummer (vast en/of gsm), e-mail, gender
Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

Foto, video, film

Tijdens onze loopevenementen worden foto's genomen en soms wordt er gefilmd. Het is buitengewoon moeilijk om een opt-in-systeem voor fotografie en filmen te organiseren. Daarom moeten verzoeken om verwijdering van foto's of films worden verzonden naar het e-mailadres info@run4you.be. Foto's waarin de aanvrager wordt getoond, worden verwijderd van www.run4you.be of https://www.facebook.com/DammeBruggeDamme; voor films wordt de film verwijderd, enkel als de aanvrager duidelijk zichtbaar is.

Wie verwerkt de gegevens?

De inschrijvingsgegevens van de deelnemers worden verwerkt door de externe organisatie StarTracking die tevens aan de GDPR wetgeving gebonden is.

Verstrekking aan derden.

De gegevens die aan de vzw Run4You verstrekt worden kunnen aan derden worden doorgegeven indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden.
Zo worden onder meer de gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor:

 • De lokale overheid voor het bekomen van subsidies (enkel verwerkte groepsgegevens zoals leeftijden, woonplaats, afstanden); eventueel de hoofdsponsor mits een specifieke verwerkingsovereenkomst;
 • Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee de vzw Run4You een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.
 • In de verwerkingsovereenkomst worden de nodige en afdwingbare afspraken opgenomen om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.
 • De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
 • Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien de deelnemer hiervoor de toestemming geeft. Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens, voor de intrekking van die toestemming.

Minderjarigen

De vzw Run4You verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Door de deelname van een minderjarige aan een wedstrijd geven de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de formele toestemming aan de vzw Run4You om bovenvermelde gegevens te verwerken.

Bewaartermijn

De vzw Run4You bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De vzw Run4You verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar.

Beveiliging van de gegevens

Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens de vzw Run4You kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding ervan.
 • Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd.
 • De medewerkers van de vzw Run4You en StarTracking zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Het gebruik van cookies